Masz pytanie dotyczące ubezpiczenia?
Skontaktuj się z naszym agentem!

WYSOKI

limit na zwrot
kosztów leczenia

DZIECKA

OCHRONA 24h

w Polsce i Europie

3 kroki do polisy
3 kroki do polisy

WARIANTY UBEZPIECZEŃ

 

  Składka od 1 osoby : PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI 26.00 PLN 32.00 PLN 38.00 PLN 55.00 PLN
  Składka od 1 osoby : POZOSTAŁE SZKOŁY 36.00 PLN 45.00 PLN 54.00 PLN 77.00 PLN
ZAKRES UBEZPIECZENIA - Wariant podstawowy WARIANT I WARIANT II
popularne*
WARIANT III
bestseller*
WARIANT IV
1 Zgon Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
ZGON Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnym - przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, gdy Ubezpieczony uczestniczył w wypadku jako pieszy, kierowca lub pasażer środka lokomocji i który uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym i powietrznym.
20.000 zł 30.000 zł 40.000 zł 60.000 zł
2 Zgon Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca , udar)
ZGON Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, w tym zawału, udaru mózgu. Przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia zgonu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku oraz zgonu będącego następstwem zawału serca, udarem mózgu. Zawał serca- stan, w którym proces miażdżycowy częściowo lub całkowicie zablokuje tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze. Udar mózgu-udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu-stan, w którym część mózgu obumiera na skutek braku tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew.
10.000 zł 15.000 zł 20.000 zł 30.000 z
3 Zgon Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa
ZGON Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa przysługuje w wysokości 10% sumy ubezpieczenia;
1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł 3.000 zł
4 Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku , w tym oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym
TRWAŁY USZCZERBEK na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku-1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe upośledzenie czynności organizmu, nierokujące poprawy, powstałe na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku; nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przy-czyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, nie-zależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również niezależne od woli Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym, a także wziewanie gazów lub oparów, wdychanie substancji trujących lub żrących. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również powstałe w skutek nadmiernego wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek stawowych kończyn lub kręgosłupa jak również sytuację, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny.
100 zł za 1% 150 zł za 1% 200 zł za 1 % 300 zł za 1 %
5 Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, udaru mózgu
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, udaru mózgu- 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zawał serca- stan, w którym proces miażdżycowy częściowo lub całkowicie zablokuje tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze. Udar mózgu-udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu-stan, w którym część mózgu obumiera na skutek braku tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew.
100 zł za 1% 150 zł za 1% 200 zł za 1 % 300 zł za 1 %
6 Pogryzienie, pokąsanie przez psa, które skutkują co najmniej jedną dobą w szpitalu ? nie dłużej niż 90 dni
POGRYZIENIE, pokąsanie przez psa, które skutkują co najmniej jedną dobą w szpitalu- w wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł 3.000 zł
7 Świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę (posocznicę) meningokokową i pnuemokokową
Świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę ( posocznicę) meningokokową lub pneumokokową w wysokości 10% sumy ubezpieczenia. sepsa/posocznica - zakażenie krwi wywołane przez bakterie lub inne drobnoustroje; grzyby lub wirusy.
1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł 3.000 z
8 Koszty przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej
KOSZTY PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, o ile stan ten jest spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, który zaistniał w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
500 zł 750 zł 1.000 zł 1.500 zł
9 Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW (pobyt powyżej jednej pełnej doby, max. 90 dni)
ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU NNW- przysługuje przy pobycie w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. pobyt w szpitalu - trwający nieprzerwanie, dłużej niż 24 godziny, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, w trakcie którego Ubezpieczony poddał się leczeniu skutków nieszczęśliwego wypadku; hospitalizacja - pobyt w szpitalu związany z leczeniem, które nie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych, w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, licząc od momentu przyjęcia do szpitala potwierdzonego dokumentem.
20 zł za 1 dzień 30 zł za 1 dzień 40 zł za 1 dzień 60 zł za 1 dzień
10 Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego na terenie RP ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych)
ZWROT KOSZTÓW LECZENIA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości 30% sumy ubezpieczenia , będące następstwem nieszczęśliwego wypadku. Koszty leczenia: niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: -pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych , operacji, rehabilitacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
Do 3.000 zł Do 4.500 zł Do 6.000 zł Do 9.000 zł
11 Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego za granicą ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych)
ZWROT KOSZÓW LECZENIA ZA GRANICA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Przysługuje , gdy wypadek miał miejsce poza granicami RP i nie mogą być pokryte z innego ubezpieczenia (w tym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty leczenia: niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: -pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych , operacji, rehabilitacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
Do 2.000 zł Do 3.000 zł Do 4.000 zł Do 6.000 zł
12 Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego
CIĘŻKIE ZACHOROWANIE Ubezpieczonego- jeden z wymienionych w Tabeli ciężkich zachorowań Ubezpieczonego dziecka stanów powodujący zaburzenia czynności organizmu lub życiowo ważnego narządu bądź poddanie się przez dziecko jednemu z zabiegów wskazanych w tabeli, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ciężkie zachorowanie lub zabieg muszą być potwierdzone wymaganą przez prawo dokumentacją medyczną sporządzoną przez lekarza, który posiada nieograniczone prawo wykonywania zawodu w Polsce i prowadzi leczenie i diagnostykę ubezpieczonego lub członka jego rodziny.
800 zł 1.000 zł 1.300 zł 1.600 zł
13 Zgon rodzica Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku
ZGON RODZICA Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica Ubez-pieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie dodatkowe za zgon rodzica Ubezpieczonego przysługuje w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.
1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł 3.000 zł
    Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz
  Składka od 1 osoby : PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI 26.00 PLN 32.00 PLN 38.00 PLN 55.00 PLN
  Składka od 1 osoby : POZOSTAŁE SZKOŁY 36.00 PLN 45.00 PLN 54.00 PLN 77.00 PLN
ZAKRES UBEZPIECZENIA - Wariant podstawowy WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV
1 Zgon Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym 20.000 zł 30.000 zł 40.000 zł 60.000 zł
2 Zgon Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca , udar) 10.000 zł 15.000 zł 20.000 zł 30.000 z
3 Zgon Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa 1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł 3.000 zł
4 Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku , w tym oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym 100 zł za 1% 150 zł za 1% 200 zł za 1 % 300 zł za 1 %
5 Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, udaru mózgu 100 zł za 1% 150 zł za 1% 200 zł za 1 % 300 zł za 1 %
6 Pogryzienie, pokąsanie przez psa, które skutkują co najmniej jedną dobą w szpitalu ? nie dłużej niż 90 dni 1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł 3.000 zł
7 Świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę (posocznicę) meningokokową i pnuemokokową 1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł 3.000 z
8 Koszty przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej 500 zł 750 zł 1.000 zł 1.500 zł
9 Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW (pobyt powyżej jednej pełnej doby, max. 90 dni) 20 zł za 1 dzień 30 zł za 1 dzień 40 zł za 1 dzień 60 zł za 1 dzień
10 Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego na terenie RP ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych) Do 3.000 zł Do 4.500 zł Do 6.000 zł Do 9.000 zł
11 Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego za granicą ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych) Do 2.000 zł Do 3.000 zł Do 4.000 zł Do 6.000 zł
12 Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego 800 zł 1.000 zł 1.300 zł 1.600 zł
13 Zgon rodzica Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku 1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł 3.000 zł
    Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz
Składka od 1 osoby : PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI
26zł
Składka od 1 osoby : POZOSTAŁE SZKOŁY
36zł
Zgon Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
20.000 zł
ZGON Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnym - przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, gdy Ubezpieczony uczestniczył w wypadku jako pieszy, kierowca lub pasażer środka lokomocji i który uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym i powietrznym.
Zgon Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca , udar)
10.000 zł
ZGON Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, w tym zawału, udaru mózgu. Przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia zgonu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku oraz zgonu będącego następstwem zawału serca, udarem mózgu. Zawał serca- stan, w którym proces miażdżycowy częściowo lub całkowicie zablokuje tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze. Udar mózgu-udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu-stan, w którym część mózgu obumiera na skutek braku tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew.
Zgon Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa
1.000 zł
ZGON Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa przysługuje w wysokości 10% sumy ubezpieczenia;
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku , w tym oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym
100 zł za 1%
TRWAŁY USZCZERBEK na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku-1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe upośledzenie czynności organizmu, nierokujące poprawy, powstałe na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku; nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przy-czyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, nie-zależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również niezależne od woli Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym, a także wziewanie gazów lub oparów, wdychanie substancji trujących lub żrących. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również powstałe w skutek nadmiernego wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek stawowych kończyn lub kręgosłupa jak również sytuację, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny.
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, udaru mózgu
100 zł na 1%
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, udaru mózgu- 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zawał serca- stan, w którym proces miażdżycowy częściowo lub całkowicie zablokuje tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze. Udar mózgu-udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu-stan, w którym część mózgu obumiera na skutek braku tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew.
Pogryzienie, pokąsanie przez psa, które skutkują co najmniej jedną dobą w szpitalu ? nie dłużej niż 90 dni
1.000 zł
POGRYZIENIE, pokąsanie przez psa, które skutkują co najmniej jedną dobą w szpitalu- w wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
Świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę (posocznicę) meningokokową i pnuemokokową
1.000 zł
Świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę ( posocznicę) meningokokową lub pneumokokową w wysokości 10% sumy ubezpieczenia. sepsa/posocznica - zakażenie krwi wywołane przez bakterie lub inne drobnoustroje; grzyby lub wirusy.
Koszty przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej
500 zł
KOSZTY PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, o ile stan ten jest spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, który zaistniał w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW (pobyt powyżej jednej pełnej doby, max. 90 dni)
20 zł za 1 dzień
ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU NNW- przysługuje przy pobycie w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. pobyt w szpitalu - trwający nieprzerwanie, dłużej niż 24 godziny, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, w trakcie którego Ubezpieczony poddał się leczeniu skutków nieszczęśliwego wypadku; hospitalizacja - pobyt w szpitalu związany z leczeniem, które nie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych, w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, licząc od momentu przyjęcia do szpitala potwierdzonego dokumentem.
Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego na terenie RP ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych)
Do 3.000 zł
ZWROT KOSZTÓW LECZENIA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości 30% sumy ubezpieczenia , będące następstwem nieszczęśliwego wypadku. Koszty leczenia: niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: -pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych , operacji, rehabilitacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego za granicą ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych)
do 2.000 zł
ZWROT KOSZÓW LECZENIA ZA GRANICA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Przysługuje , gdy wypadek miał miejsce poza granicami RP i nie mogą być pokryte z innego ubezpieczenia (w tym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty leczenia: niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: -pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych , operacji, rehabilitacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego
800 zł
CIĘŻKIE ZACHOROWANIE Ubezpieczonego- jeden z wymienionych w Tabeli ciężkich zachorowań Ubezpieczonego dziecka stanów powodujący zaburzenia czynności organizmu lub życiowo ważnego narządu bądź poddanie się przez dziecko jednemu z zabiegów wskazanych w tabeli, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ciężkie zachorowanie lub zabieg muszą być potwierdzone wymaganą przez prawo dokumentacją medyczną sporządzoną przez lekarza, który posiada nieograniczone prawo wykonywania zawodu w Polsce i prowadzi leczenie i diagnostykę ubezpieczonego lub członka jego rodziny.
Zgon rodzica Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku
1.000 zł
ZGON RODZICA Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica Ubez-pieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie dodatkowe za zgon rodzica Ubezpieczonego przysługuje w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.
Wybierz
Składka od 1 osoby : PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI
32zł
Składka od 1 osoby : POZOSTAŁE SZKOŁY
45zł
Zgon Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
30.000 zł
ZGON Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnym - przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, gdy Ubezpieczony uczestniczył w wypadku jako pieszy, kierowca lub pasażer środka lokomocji i który uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym i powietrznym.
Zgon Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca , udar)
15.000 zł
ZGON Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, w tym zawału, udaru mózgu. Przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia zgonu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku oraz zgonu będącego następstwem zawału serca, udarem mózgu. Zawał serca- stan, w którym proces miażdżycowy częściowo lub całkowicie zablokuje tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze. Udar mózgu-udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu-stan, w którym część mózgu obumiera na skutek braku tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew.
Zgon Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa
1.500 zł
ZGON Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa przysługuje w wysokości 10% sumy ubezpieczenia;
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym
150 zł za 1%
TRWAŁY USZCZERBEK na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku-1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe upośledzenie czynności organizmu, nierokujące poprawy, powstałe na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku; nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przy-czyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, nie-zależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również niezależne od woli Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym, a także wziewanie gazów lub oparów, wdychanie substancji trujących lub żrących. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również powstałe w skutek nadmiernego wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek stawowych kończyn lub kręgosłupa jak również sytuację, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny.
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, udaru mózgu
100 zł na 1%
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, udaru mózgu- 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zawał serca- stan, w którym proces miażdżycowy częściowo lub całkowicie zablokuje tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze. Udar mózgu-udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu-stan, w którym część mózgu obumiera na skutek braku tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew.
Pogryzienie, pokąsanie przez psa, które skutkują co najmniej jedną dobą w szpitalu ? nie dłużej niż 90 dni
1.000 zł
POGRYZIENIE, pokąsanie przez psa, które skutkują co najmniej jedną dobą w szpitalu- w wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
Świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę (posocznicę) meningokokową i pnuemokokową
1.000 zł
Świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę ( posocznicę) meningokokową lub pneumokokową w wysokości 10% sumy ubezpieczenia. sepsa/posocznica - zakażenie krwi wywołane przez bakterie lub inne drobnoustroje; grzyby lub wirusy.
Koszty przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej
500 zł
KOSZTY PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, o ile stan ten jest spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, który zaistniał w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW (pobyt powyżej jednej pełnej doby, max. 90 dni)
20 zł za 1 dzień
ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU NNW- przysługuje przy pobycie w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. pobyt w szpitalu - trwający nieprzerwanie, dłużej niż 24 godziny, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, w trakcie którego Ubezpieczony poddał się leczeniu skutków nieszczęśliwego wypadku; hospitalizacja - pobyt w szpitalu związany z leczeniem, które nie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych, w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, licząc od momentu przyjęcia do szpitala potwierdzonego dokumentem.
Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego na terenie RP ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych)
Do 3.000 zł
ZWROT KOSZTÓW LECZENIA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości 30% sumy ubezpieczenia , będące następstwem nieszczęśliwego wypadku. Koszty leczenia: niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: -pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych , operacji, rehabilitacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego za granicą ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych)
do 2.000 zł
ZWROT KOSZÓW LECZENIA ZA GRANICA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Przysługuje , gdy wypadek miał miejsce poza granicami RP i nie mogą być pokryte z innego ubezpieczenia (w tym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty leczenia: niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: -pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych , operacji, rehabilitacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego
800 zł
CIĘŻKIE ZACHOROWANIE Ubezpieczonego- jeden z wymienionych w Tabeli ciężkich zachorowań Ubezpieczonego dziecka stanów powodujący zaburzenia czynności organizmu lub życiowo ważnego narządu bądź poddanie się przez dziecko jednemu z zabiegów wskazanych w tabeli, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ciężkie zachorowanie lub zabieg muszą być potwierdzone wymaganą przez prawo dokumentacją medyczną sporządzoną przez lekarza, który posiada nieograniczone prawo wykonywania zawodu w Polsce i prowadzi leczenie i diagnostykę ubezpieczonego lub członka jego rodziny.
Zgon rodzica Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku
1.000 zł
ZGON RODZICA Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica Ubez-pieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie dodatkowe za zgon rodzica Ubezpieczonego przysługuje w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.
Wybierz
Składka od 1 osoby : PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI
38zł
Składka od 1 osoby : POZOSTAŁE SZKOŁY
54zł
Zgon Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
40.000 zł
ZGON Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnym - przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, gdy Ubezpieczony uczestniczył w wypadku jako pieszy, kierowca lub pasażer środka lokomocji i który uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym i powietrznym.
Zgon Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca , udar)
20.000 zł
ZGON Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, w tym zawału, udaru mózgu. Przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia zgonu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku oraz zgonu będącego następstwem zawału serca, udarem mózgu. Zawał serca- stan, w którym proces miażdżycowy częściowo lub całkowicie zablokuje tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze. Udar mózgu-udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu-stan, w którym część mózgu obumiera na skutek braku tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew.
Zgon Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa
2.000 zł
ZGON Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa przysługuje w wysokości 10% sumy ubezpieczenia;
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku , w tym oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym
200 zł za 1%
TRWAŁY USZCZERBEK na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku-1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe upośledzenie czynności organizmu, nierokujące poprawy, powstałe na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku; nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przy-czyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, nie-zależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również niezależne od woli Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym, a także wziewanie gazów lub oparów, wdychanie substancji trujących lub żrących. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również powstałe w skutek nadmiernego wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek stawowych kończyn lub kręgosłupa jak również sytuację, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny.
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, udaru mózgu
200 zł na 1%
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, udaru mózgu- 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zawał serca- stan, w którym proces miażdżycowy częściowo lub całkowicie zablokuje tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze. Udar mózgu-udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu-stan, w którym część mózgu obumiera na skutek braku tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew.
Pogryzienie, pokąsanie przez psa, które skutkują co najmniej jedną dobą w szpitalu ? nie dłużej niż 90 dni
2.000 zł
POGRYZIENIE, pokąsanie przez psa, które skutkują co najmniej jedną dobą w szpitalu- w wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
Świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę (posocznicę) meningokokową i pnuemokokową
2.000 zł
Świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę ( posocznicę) meningokokową lub pneumokokową w wysokości 10% sumy ubezpieczenia. sepsa/posocznica - zakażenie krwi wywołane przez bakterie lub inne drobnoustroje; grzyby lub wirusy.
Koszty przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej
1.000 zł
KOSZTY PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, o ile stan ten jest spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, który zaistniał w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW (pobyt powyżej jednej pełnej doby, max. 90 dni)
40 zł za 1 dzień
ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU NNW- przysługuje przy pobycie w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. pobyt w szpitalu - trwający nieprzerwanie, dłużej niż 24 godziny, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, w trakcie którego Ubezpieczony poddał się leczeniu skutków nieszczęśliwego wypadku; hospitalizacja - pobyt w szpitalu związany z leczeniem, które nie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych, w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, licząc od momentu przyjęcia do szpitala potwierdzonego dokumentem.
Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego na terenie RP ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych)
Do 6.000 zł
ZWROT KOSZTÓW LECZENIA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości 30% sumy ubezpieczenia , będące następstwem nieszczęśliwego wypadku. Koszty leczenia: niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: -pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych , operacji, rehabilitacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego za granicą ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych)
do 4.000 zł
ZWROT KOSZÓW LECZENIA ZA GRANICA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Przysługuje , gdy wypadek miał miejsce poza granicami RP i nie mogą być pokryte z innego ubezpieczenia (w tym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty leczenia: niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: -pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych , operacji, rehabilitacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego
1.300 zł
CIĘŻKIE ZACHOROWANIE Ubezpieczonego- jeden z wymienionych w Tabeli ciężkich zachorowań Ubezpieczonego dziecka stanów powodujący zaburzenia czynności organizmu lub życiowo ważnego narządu bądź poddanie się przez dziecko jednemu z zabiegów wskazanych w tabeli, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ciężkie zachorowanie lub zabieg muszą być potwierdzone wymaganą przez prawo dokumentacją medyczną sporządzoną przez lekarza, który posiada nieograniczone prawo wykonywania zawodu w Polsce i prowadzi leczenie i diagnostykę ubezpieczonego lub członka jego rodziny.
Zgon rodzica Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku
2.000 zł
ZGON RODZICA Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica Ubez-pieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie dodatkowe za zgon rodzica Ubezpieczonego przysługuje w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.
Wybierz
Składka od 1 osoby : PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI
55zł
Składka od 1 osoby : POZOSTAŁE SZKOŁY
77zł
Zgon Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
60.000 zł
ZGON Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnym - przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, gdy Ubezpieczony uczestniczył w wypadku jako pieszy, kierowca lub pasażer środka lokomocji i który uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym i powietrznym.
Zgon Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca , udar)
30.000 zł
ZGON Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, w tym zawału, udaru mózgu. Przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia zgonu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku oraz zgonu będącego następstwem zawału serca, udarem mózgu. Zawał serca- stan, w którym proces miażdżycowy częściowo lub całkowicie zablokuje tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze. Udar mózgu-udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu-stan, w którym część mózgu obumiera na skutek braku tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew.
Zgon Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa
3.000 zł
ZGON Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa przysługuje w wysokości 10% sumy ubezpieczenia;
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku , w tym oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym
300 zł za 1%
TRWAŁY USZCZERBEK na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku-1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe upośledzenie czynności organizmu, nierokujące poprawy, powstałe na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku; nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przy-czyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, nie-zależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również niezależne od woli Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym, a także wziewanie gazów lub oparów, wdychanie substancji trujących lub żrących. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również powstałe w skutek nadmiernego wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek stawowych kończyn lub kręgosłupa jak również sytuację, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny.
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, udaru mózgu
300 zł na 1%
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału, udaru mózgu- 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zawał serca- stan, w którym proces miażdżycowy częściowo lub całkowicie zablokuje tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze. Udar mózgu-udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu-stan, w którym część mózgu obumiera na skutek braku tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew.
Pogryzienie, pokąsanie przez psa, które skutkują co najmniej jedną dobą w szpitalu ? nie dłużej niż 90 dni
1.000 zł
POGRYZIENIE, pokąsanie przez psa, które skutkują co najmniej jedną dobą w szpitalu- w wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
Świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę (posocznicę) meningokokową i pnuemokokową
3.000 zł
Świadczenie w przypadku zachorowania na sepsę ( posocznicę) meningokokową lub pneumokokową w wysokości 10% sumy ubezpieczenia. sepsa/posocznica - zakażenie krwi wywołane przez bakterie lub inne drobnoustroje; grzyby lub wirusy.
Koszty przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej
1.500 zł
KOSZTY PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, o ile stan ten jest spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, który zaistniał w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW (pobyt powyżej jednej pełnej doby, max. 90 dni)
60 zł za 1 dzień
ŚWIADCZENIE ZA POBYT W SZPITALU W WYNIKU NNW- przysługuje przy pobycie w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. pobyt w szpitalu - trwający nieprzerwanie, dłużej niż 24 godziny, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, w trakcie którego Ubezpieczony poddał się leczeniu skutków nieszczęśliwego wypadku; hospitalizacja - pobyt w szpitalu związany z leczeniem, które nie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych, w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, licząc od momentu przyjęcia do szpitala potwierdzonego dokumentem.
Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego na terenie RP ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych)
Do 9.000 zł
ZWROT KOSZTÓW LECZENIA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości 30% sumy ubezpieczenia , będące następstwem nieszczęśliwego wypadku. Koszty leczenia: niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: -pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych , operacji, rehabilitacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego za granicą ( w tym leczenie stomatologiczne zębów stałych)
do 6.000 zł
ZWROT KOSZÓW LECZENIA ZA GRANICA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Przysługuje , gdy wypadek miał miejsce poza granicami RP i nie mogą być pokryte z innego ubezpieczenia (w tym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty leczenia: niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: -pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych , operacji, rehabilitacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego
1.600 zł
CIĘŻKIE ZACHOROWANIE Ubezpieczonego- jeden z wymienionych w Tabeli ciężkich zachorowań Ubezpieczonego dziecka stanów powodujący zaburzenia czynności organizmu lub życiowo ważnego narządu bądź poddanie się przez dziecko jednemu z zabiegów wskazanych w tabeli, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ciężkie zachorowanie lub zabieg muszą być potwierdzone wymaganą przez prawo dokumentacją medyczną sporządzoną przez lekarza, który posiada nieograniczone prawo wykonywania zawodu w Polsce i prowadzi leczenie i diagnostykę ubezpieczonego lub członka jego rodziny.
Zgon rodzica Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku
3.000 zł
ZGON RODZICA Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica Ubez-pieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie dodatkowe za zgon rodzica Ubezpieczonego przysługuje w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.
Wybierz