Masz pytanie dotyczące ubezpiczenia?
Skontaktuj się z naszym agentem!

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2019 poz. 123 ze zm.) Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. z siedzibą w Konin, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Właścicielem praw do domeny internetowej www.ubezpieczeniedzieci.uniqa-konin.pl oraz administratorem serwisu internetowego www.ubezpieczeniedzieci.uniqa-konin.pl jest Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o., siedziba Spółki w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, KRS: 0000537604, NIP 6650004253, REGON: 310008346, wysokość kapitału zakładowego 1 300 000 zł, opłacony w całości.
 3. Właścicielem serwera, na którym gromadzone są dane osobowe Użytkowników jest SMARTHOST SP. Z O.O, pod adresem: ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000656356, o kapitale  zakładowym 5 000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 5732874847, Regon: 366194822.
 4. Regulamin korzystania z serwisu: www.ubezpieczeniedzieci.uniqa-konin.pl, zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem:  www.ubezpieczeniedzieci.uniqa-konin.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
 6. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o., a Użytkownikiem jest język polski. 
 7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony: www.ubezpieczeniedzieci.uniqa-konin.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 8. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług.

§2 Definicje

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
 2. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do informowania o towarach, usługach lub wizerunku Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o., z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego.
 3. Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o., siedziba Spółki w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, KRS: 0000537604, NIP 6650004253, REGON: 310008346, wysokość kapitału zakładowego 1 300 000 zł, opłacony w całości. Pośrednik ubezpieczeniowy jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem RAU/11143848/A.
 4. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o.
 6. Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. danych niezbędnych do realizacji Usługi.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Serwis – oznaczone nazwą systemy stron www prowadzonych przez Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. pod adresem www.ubezpieczeniedzieci.uniqakonin.pl, stanowiące zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o.
 9. SWU – Szczególne Warunki Ubezpieczenia.
 10. Usługi – usługi świadczone przez Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 Regulaminu.
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2019 poz. 123 ze zm.).
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym osoby korzystające z serwisu za pośrednictwem osób współpracujących z Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o.

§ 3. Usługi

 1. Usługi świadczone przez Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o.polegają na:
  1. udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu,
  2. elektronicznym badaniu wymagań i potrzeb Użytkownika przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
  3. elektronicznym udostępnianiu i przesyłaniu Użytkownikowi dokumentów przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
  4. elektronicznym przyjmowaniu wniosków o zawarcie umów ubezpieczenia,
  5. udostępnianiu możliwości zapłaty składki poprzez płatności on-line - realizowane przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych
 2. Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług.

§ 4. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Firefox lub Chrome, włączona obsługa plików Cookies oraz obsługa języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Serwis wykorzystuje pliki Cookies, co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, na podstawie historii jego korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. W celu ponownego uruchomienia obsługi Cookies należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki Cookies mogą być w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 4. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.
 5. Informacje na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć w szczególności na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windowsinternet-explorer-deletemanage-cookies
  3. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

§ 5. Czynności techniczne związane z procedurą zawarcia umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej 2019/2020

 1. Użytkownik na stronie głównej Serwisu zapoznaje się z dokumentami dostępnymi w sekcji „Dokumeny do pobrania” – w szczególności Ogólnymi warunkami ubezpieczenia, Szczególnymi warunkami ubezpieczenia, Dokumentami zawierającymi informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID).
 2. Następnie Użytkownik zapoznaje się szczegółowo z dostępnymi wariantami ubezpieczenia i wybiera spośród dostępnych parametry ubezpieczenia odpowiednie do jego potrzeb i wymagań co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Użytkownik zaznacza potrzebne mu dostępne opcje ubezpieczeń dodatkowych i klika przycisk „Wybierz” znajdujący się pod wybranym wariantem.
 3. Następnie Użytkownik zgodnie z prawdą wypełnia wymagane pola wniosku ubezpieczeniowego. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pół Użytkownik klika przycisk „Dodaj polisę do koszyka”. Następnie użytkownik przechodzi do modułu podsumowania zakupu polisy.
 4. Użytkownik po kliknięciu przycisku „Kup polisę” przechodzi do modułu „ Ubezpieczający: rodzic/prawny opiekun” w którym należy podać wszystkie niezbędne dane przez Ubezpieczającego/rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Po wypełnieniu wszystkich pól, wyboru sposobu płatności, akceptacji regulaminu w systemie elektronicznym tworzone jest konto Ubezpieczającego w sposób automatyczny do którego Ubezpieczający otrzymuje login i hasło w celu zalogowania się na utworzone konto.
 6. W przypadku ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej – po wypełnieniu przez Użytkownika Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i akceptacji danych podanych w formularzu, Użytkownik dokonuje zapłaty rocznej składki jednorazowo. Każdy wnioskujący o zawarcie umowy ubezpieczenia opłaca składkę za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Przelewy24 lub standardowy przelew bankowy. Po skutecznej realizacji przelewu Użytkownik otrzymuje zwrotnie informacje z serwisu płatniczego o przeprowadzonej transakcji.
 7. Po przeprowadzonej transakcji Użytkownik otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail link do dokumentów, z którymi Użytkownik musi się zapoznać jak również instrukcję w jaki sposób należy pobrać zakupioną polisę.
 8. Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia zawarte są w OWU, aneksie do OWU oraz SWU, stanowiących integralną część zawieranej umowy, zamieszczonych w Serwisie i dostarczaną na adres e-mail.
 9. Użytkownik nie ma prawa do zmiany warunków zawartej umowy ubezpieczenia poprzez Serwis. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w umowie ubezpieczenia dozwolone jest wyłącznie na warunkach określonych w OWU i obowiązujących przepisach prawa.

§ 6. Konsultacje

 1. Na każdym etapie procesu przystępowania do ubezpieczenia Użytkownik ma możliwość kontaktowania się ze specjalistami Serwisu w formie telefonicznej z dostępnością w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 a także za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Serwisu i wypełnienia Wniosku, a następnie zapisania danych we Wniosku bez zawarcia umowy ubezpieczenia, administrator Serwisu może również wykorzystać dane w celu skontaktowania się przez Konsultanta serwisu z Użytkownikiem, jeżeli użytkownik zaznaczył odpowiednie zgody na taki kontakt.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, zwana dalej UNIQA lub Administrator. Umowy ubezpieczenia NNW zawierane są za pośrednictwem Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o.
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.uniqa.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.uniqa.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia NWW, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 u. 1 lit. b RODO);
  2. oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 u. 1 lit. c RODO);
  3. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług (art. 6 u. 1 lit. f RODO);
  4. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 u. 1 lit. f RODO);
  5. podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń (art. 6 u. 1 lit. f RODO);
  6. reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem (art. 6 u. 1 lit. f RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy ubezpieczenia, jak również do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
 6. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W celu skorzystania z praw dotyczących Pani/Pana danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych.
 11. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia.
 12. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej https://www.ubezpieczeniedzieci.uniqa-konin.pl dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. (62-500 Konin, ul. Żwirki i Wigury 23). Nasze dane kontaktowe: przedstawicielstwo.konin@uniqa.com.pl, +48 (63) 244 63 01
  2. Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: adrian.odrowski@uniqa.com.pl
  3. Pani/Pana dane wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość(art. 6 u. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby skontaktować się z Panią/Panem.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Pani/Pana dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych.
 13. Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym:
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika, nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.
 14. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. stosuje bezpieczny i wiarygodny certyfikat SSL na stronach Serwisu.

§ 8. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub konieczność podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.
 3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 4. Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 5. Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o.. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. ma on prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
 6. Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 10. Prawa własności intelektualnej

 1. Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. informuje, iż jest właścicielem praw autorskich do informacji i materiałów oraz znaków towarowych znajdujących się w Serwisie lub uprawnionych, tj. posiadającym odpowiednio prawo, do korzystania z takich materiałów, informacji lub znaków.
 2. Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stanowi się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o.
 5. Przetwarzanie treści witryny i używanie jej lub jej części – również udostępnianych kanałów RSS - w tworzeniu stron generowanych automatycznie lub służących pozycjonowaniu, jest zabronione.
 6. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych witryny, bez wiedzy i zgody firmy Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. jest zabronione.

§ 10. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Użytkownika z Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o.. Poprzez rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu Serwisu Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne, w szczególności mogą to być przepisy ustaw wskazanych w § 13 ust. 3 Regulaminu.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie, tj. bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie, z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa.
 5. Umowa o świadczenie Usługi ubezpieczenia rozwiązuje się najpóźniej: 
  1. w wypadku, w którym Użytkownik zawarł umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać:
  1. telefonicznie pod nr + 48 63 244 63 20,
  2. drogą elektroniczną na adres: przedstawicielstwo.konin@uniqa.com.pl
 2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o., rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. powiadamia składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji nie dłuższym niż 30 dni. Nie podanie danych wymienionych w ust. 2. uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn, do których w szczególności należy zaliczyć dostosowanie do zmian prawa lub praktyki jego stosowania, zmiany działalności Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. lub świadczonych usług czy jego aktualizacji, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników i opublikowaniu jego treści na stronach Serwisu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą wskazaną w Regulaminie, nie wcześniej niż 7 dni po jego umieszczeniu na stronach Serwisu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu oznaczać będzie jego akceptację. Zmiana regulaminu nie wpływa na treść umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem serwisu przed datą wejścia w życie zmian regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy:
  1. RODO,
  2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730.),
  3. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),
  4. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.)
  5. ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2210 ze zm.)
  6. oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.